സത്യവിശ്വാസത്തെ ത്യജിക്കരുത് / വിപിന്‍ കെ. വര്‍ഗീസ്

സത്യവിശ്വാസത്തെ ത്യജിക്കരുത് / വിപിന്‍ കെ. വര്‍ഗീസ്

സ്തുതി ത്രയത്തിന്റെ വേദപുസ്തക അപ്പോസ്തോലിക അടിസ്ഥാനം

by Fr. Thomas Philipose ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യേണമേ (+ കുരിശു വരച്ച് ധ്യാനിച്ച്‌ കുമ്പി ടണം ). ഈ സ്തുതിപ്പിന്നെ സ്തുതി ത്രയം…

വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം: ഓർത്തഡോൿസ്‌ സഭയിൽ

വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം: ഓർത്തഡോൿസ്‌ സഭയിൽ by Fr. Dr. Reji Mathew Your ads will be inserted here by Google Adsense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

The Place of Clergy in Orthodox Church

By Fr. Alexander Schmemann It is this Orthodox understanding of the “laity” that discloses the real meaning and function of clergy. In the Orthodox Church clergy is not above laity…

How should we pray together?

How should we pray together? Some comments regarding “Guidelines for Common Prayer” Fr. Dr. K. M. George Worship and prayer It is certainly useful to make a distinction between ‘worship’…

WHY TURN TO EAST FOR PRAYER?

WHY TURN TO EAST FOR PRAYER? By FR. DR.K.M.GEORGE Principal Orthodox Theological Seminary, Kottayam Why do we turn to the East while we pray ? Can we not pray in…

ക്രിസ്തീയ ആരാധന

ക്രിസ്തീയ ആരാധന Your ads will be inserted here by Google Adsense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

വെളിപാട് പുസ്തകം കാനോനികമാണോ

വെളിപാട് പുസ്തകം കാനോനികമാണോ? Your ads will be inserted here by Google Adsense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.

പൗരോഹിത്യം: അതിന്‍റെ രൂപവും അടിസ്ഥാനവും

പൗരോഹിത്യം: അതിന്‍റെ രൂപവും അടിസ്ഥാനവും Your ads will be inserted here by Google Adsense.Please go to the plugin admin page to set up your ad code.